N BLUE C-HYBRID SAM S10 LITE

N BLUE C-HYBRID SAM S10 LITE